Tag Archives: Quyền lực

Joseph Nye Joseph Nye bàn về những thay đổi quyền lực toàn cầu

Translated by Anh Tran Reviewed by Dang Trang Nguyen (https://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts?language=vi) 0:11Tôi sẽ bàn về vấn đề quyền lực ở thế kỷ 21. Tôi muốn nói chủ yếu là quyền lực đang thay đổi, và có 2 loại thay đổi mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, International relations, Teaching | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÍNH LIÊN NGÀNH CỦA QUỐC TẾ HỌC – NHÌN TỪ KHÁI NIỆM QUYỀN LỰC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ

  Văn Ngọc Thành(*) (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học ĐHNN – ĐHQGHN, 5/2012) TÓM TẮT: Trên cơ sở trình bày những nội dung cơ bản nhất của khái niệm “Quyền lực” bài báo đặt ra yêu cầu khách quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, International relations, Teaching | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?